Person Image

Administration

Education

  Expertise Cloud

  ลาวaction adventure filmsCreating Value AddedCultural hybridizationCultural MemoryCulutral MemoryEco-TourismEmpathyForest bathingGlobalizationHealth TourismheroMasculinityMedical HumanitiesMedical Treatmentsmodern folkloreNarrativesSustainable Eco-Tourism.Thai action adventure filmsThai animation filmsThai filmThai filmsThai folktaleThai legendary heroVillainWellness tourismการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการรักษาทางการแพทย์การสื่อความหมายการอาบป่าเกษตรกรรมธรรมชาติคติชนของครอบครัวคติชนสมัยใหม่ความเชื่อและพิธีกรรมความรู้สึกร่วมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดน่านชาติพันธุ์นิทานปกาเกอะญอนิเวศวัฒนธรรมบทบาทหน้าที่ของคติชนปกาเกอะญอ คติชนวิทยา นิเวศวัฒนธรรม เกษตรกรรมธรรมชาติ กาแฟออแกนิกประวัติชีวิตพ่อปู่มิตร ชัยบัญชาพิธีกรรมภาพยนตร์ไทยภาษามนุษยศาสตร์การแพทย์ยอดวีรบุรุษเรื่องเล่าท้องถิ่นเรื่องเล่ามุขปาฐะลัทธิพิธีโลกาภิวัตน์วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศสำนึกวรรณกรรมอุษาคเนย์สมัยใหม่ความเป็นอื่นวัฒนธรรมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วีรบุรุษเวียดนามสังคมพหุวัฒนธรรมสิงคโปร์สิทธิชุมชนอัตลักษณ์อาเซียนอำเภอสันติสุข

  Interest


  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)