Expertise Cloud

ลาวaction adventure filmsapplied humanitiesbereavementCreating Value Addedcultural hybridizationCultural MemoryCulutral MemoryEco-TourismEmpathyEnglandForestforest bathingforest bathing tourismforest bathing tourism อาบป่าGlobalizationHealth TourismheroIrelandMasculinityMedical HumanitiesMedical Treatmentsmodern folkloreNarrativesscreen studiesSensesservicescapeSustainable Eco-Tourism.Thai action adventure filmsThai animation filmsThai FilmThai filmsThai folktaleThai legendary herotourism for well-beingtourism managementVillainwellness tourismกวีนิพนธ์การจัดการการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเพื่อความผาสุกการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวอาบป่าการรักษาทางการแพทย์การสื่อความหมายการอาบป่าเกษตรกรรมธรรมชาติคติชนของครอบครัวคติชนสมัยใหม่ความเชื่อและพิธีกรรมความรู้สึกร่วมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดน่านชาติพันธุ์ท่องเที่ยวอาบป่านิทานปกาเกอะญอนิเวศวัฒนธรรมบทบาทหน้าที่ของคติชนปกาเกอะญอ คติชนวิทยา นิเวศวัฒนธรรม เกษตรกรรมธรรมชาติ กาแฟออแกนิกประวัติชีวิตพ่อปู่มิตร ชัยบัญชาพิธีกรรมภาพยนตร์ไทยภาษาภูมิทัศน์การบริการภูมิทัศน์บริการมนุษยศาสตร์การแพทย์ยอดวีรบุรุษเรื่องเล่าท้องถิ่นเรื่องเล่ามุขปาฐะลัทธิพิธีโลกาภิวัตน์วรรณกรรมบำบัดวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศสำนึกวรรณกรรมอุษาคเนย์สมัยใหม่ความเป็นอื่นวรรณบำบัดวัฒนธรรมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วีรบุรุษเวียดนามสังคมพหุวัฒนธรรมสิงคโปร์สิทธิชุมชนอัตลักษณ์อาเซียนอาบป่าอำเภอสันติสุขไอร์แลนด์

Interest


Administrative Profile

 • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์
 • พ.ค. 2562 - มี.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี
 • ก.พ. 2560 - ก.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
 • ก.ค. 2558 - มี.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
 • เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 607/3-2 ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์
  • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์
  • ห้องห้องปฏิบัติการวรรณคดี ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)