Expertise Cloud

ลาวaction adventure filmsCreating Value AddedCultural hybridizationCultural MemoryCulutral MemoryEco-TourismEmpathyForest bathingGlobalizationHealth TourismheroMasculinityMedical HumanitiesMedical TreatmentsModern folkloreNarrativesSustainable Eco-Tourism.Thai action adventure filmsThai animation filmsThai FilmThai filmsThai folktaleThai legendary heroVillainWellness tourismการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการรักษาทางการแพทย์การสื่อความหมายการอาบป่าเกษตรกรรมธรรมชาติคติชนของครอบครัวคติชนสมัยใหม่ความเชื่อและพิธีกรรมความรู้สึกร่วมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดน่านชาติพันธุ์นิทานปกาเกอะญอนิเวศวัฒนธรรมบทบาทหน้าที่ของคติชนปกาเกอะญอ คติชนวิทยา นิเวศวัฒนธรรม เกษตรกรรมธรรมชาติ กาแฟออแกนิกประวัติชีวิตพ่อปู่มิตร ชัยบัญชาพิธีกรรมภาพยนตร์ไทยภาษามนุษยศาสตร์การแพทย์ยอดวีรบุรุษเรื่องเล่าท้องถิ่นเรื่องเล่ามุขปาฐะลัทธิพิธีโลกาภิวัตน์วรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศสำนึกวรรณกรรมอุษาคเนย์สมัยใหม่ความเป็นอื่นวัฒนธรรมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วีรบุรุษเวียดนามสังคมพหุวัฒนธรรมสิงคโปร์สิทธิชุมชนอัตลักษณ์อาเซียนอำเภอสันติสุข

Interest


Administrative Profile

 • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์
 • พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี
 • ก.พ. 2560 - ก.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
 • ก.ค. 2558 - มี.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
 • เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)