ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์

Publish Year International Journal 36
2021 exSopin Jaibangyang , exRujikan Nasanit , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Effects of temperature and relative humidity on A?atoxin B1 reduction in corn grains and antagonistic activities against A?atoxin-producing Aspergillus ?avus by a volatile organic compound-producing yeast, Kwoniella heveanensis DMKU-CE82", BioControl , ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2021, หน้า 433-443
2021 exChutima Kaewkrajay, exSumaitt Putchakarn, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Cultivable yeasts associated with marine sponges in the Gulf of Thailand, South China Sea", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 114, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 253-274
2021 exChih-Chan Wu, exTakao Ohashi, exHiroyuki Kajiura, exYu Sato, exRyo Misaki, exKohsuke Honda, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Functional characterization and overexpression of D12-desaturase in the oleaginous yeast Rhodotorula toruloides for production of linoleic acid rich lipids", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 131, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 631-639
2020 exวรัญญา ศักดิ์พรรณทูร, exจิรเมธ เอ่งฉ้วน, exวนัชพร บุญธรรม, exพัณณิดา ขุนนามวงษ์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Grease Waste as a Reservoir of Lipase-Producing Yeast and Description of Limtongella siamensis gen. nov., sp. nov", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-14
2020 exวนัชพร บุญธรรม, exจิรเมธ เอ่งฉ้วน, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the Saccharomycetales and reassignment of Candida cylindracea to the genus Limtongozyma", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 199-203
2020 exPannida Khunnamwon, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sasitorn Jindamorakot , exNakarin Suwannarach, exProf. Kenji Matsui, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts against pathogenic fungi causing economic crop diseases", Folia Microbiologica, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 573-590
2020 exRungluk Kaewwichian, exPannida Khunnamwong, exSomjit Am- In, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Torulaspora nypae sp. nov., a novel yeast species isolated from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) inflorescence sap in southern Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 20, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1112-1116
2020 exKaewkrajay, C., exChanmethakul, T., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of diversity of culturable marine yeasts associated with corals and zoanthids in the Gulf of Thailand, south China sea", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020
2020 exBoonyarit, J., exPolburee, P., exKhaenda, B., exZhao, Z.K., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid production from sugarcane top hydrolysate and crude glycerol with rhodosporidiobolus fluvialis using a two-stage batch-cultivation strategy with separate optimization of each stage", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 453-1
2020 exPolburee, P, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Economical lipid production from crude glycerol using Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253 in a two -stage cultivation under non -sterile conditions", BIOMASS & BIOENERGY, ปีที่ 138, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 105597
2020 exWu, CC, exOhashi, T, exMisaki, R, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exFujiyama, K, "Ethanol and H2O2 stresses enhance lipid production in an oleaginous Rhodotorula toruloides thermotolerant mutant L1-1", FEMS YEAST RESEARCH, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2020, หน้า foaa030
2020 exนางสาววรัญญา ศักดิ์พรรณฑูร, exนายจิรเมธ เอ่งฉ้วน, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. C. F. Chang, exDr. Shiu-Mei Liu, exDr. Ching-Fu Lee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the Family of Wickerhamiellaceae", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 2589-2594
2020 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exParichat Into, exPanchapond Attarat, "Biocontrol of Rice Seedling Rot Disease Caused by Curvularia lunata and Helminthosporium oryzae by Epiphytic Yeasts from Plant Leaves", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 647
2020 exVarunya Sakpuntoon, exJirameth Angchuan, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPannida Khunnamwong, exNo?mie Jacques, exC?cile Grondin, exSerge Casaregola, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Savitreea pentosicarens gen. nov., sp. nov., a yeast species in thefamily Saccharomycetaceae isolated from a grease trap", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5665-5670
2020 exParichat Into, exPannida Khunnamwong, exSasitorn Jindamoragot, exSomjit Am-in, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast associated with rice phylloplane and their contribution to control of rice sheath blight disease.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 362-1-21
2020 exMs. Sopin Jaibangyang ., exAsst. Prof. Dr. Rujikan Nasanit, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Biological control of aflatoxin-producing Aspergillus flavus by volatile organic compound-producing antagonistic yeasts", BioControl , ปีที่ 65 , ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 377-386
2020 exPetlada Satianpakiranakorn, exPannida Khunnamwong, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast communities of secondary peat swamp forests in Thailand and their antagonistic activities against fungal pathogens cause of plant and postharvest fruit diseases.", PLOS ONE , ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020
2020 exWilasinee Konsue, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Biological Control of Fruit Rot and Anthracnose of Postharvest Mango by Antagonistic Yeasts from Economic Crops Leaves.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 317-1-16
2020 exRujiralai Poontawee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Feeding strategies in two-stage fed-batch cultivation processes for microbial lipid production from sugarcane top hydrolysate and crude glycerol by the oleaginous red yeast Rhodosporidiobolus fluvialis.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 151-1-19
2020 exParichat Into, exAna Pontes, exProf. Dr. Jos? Paulo Sampaio, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast diversity associated with the phylloplane of corn plants cultivated in Thailand.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 80-1-14
2020 exAsst.Prof.Dr.Rujikan Nasanit, exMs.Napakhwan Imklin, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of yeasts in tropical peat swamp forests in Thailand.", Mycological Progress, ปีที่ 19 , ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1159-1573
2020 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSomjit Am-in, exRungluk Kaewwichian, exChutima Kaewkrajay, exSasitorn Jindamorakot , "Exploration of yeast communities in fresh coconut, palmyra, and nipa palm saps and ethanol-fermenting ability of isolated yeasts.", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2077 -2095
2019 exYung-Yu Tsai, exTakao Ohashi, exChih-Chan Wu, exDolgormaa Bataa, exRyo Misaki, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Delta-9 fatty acid desaturase overexpression enhanced lipid production and oleic acid content in Rhodosporidium toruloides for preferable yeast lipid production", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 127, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 430-440
2019 exPattanakittivorakul, S, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYamada, M, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Selection of thermotolerant Saccharomyces cerevisiae for high temperature ethanol production from molasses and increasing ethanol production by strain improvement", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 112, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 975-990
2019 inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exNutaratat, P, exSurussawadee, J, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast Communities in Sugarcane Phylloplane", MICROBIOLOGY, ปีที่ 88, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 353-369
2019 exSakaoduoen Bunsangiam, exVarunya Sakpuntoon, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exAsst.Prof.Dr. Takao Ohashi, exProf.Dr.Kazuhito Fujiyama, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Biosynthetic Pathway of Indole-3-Acetic Acid in Basidiomycetous Yeast Rhodosporidiobolus fluvialis", Mycobiology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 292-300
2019 exNurcholis, M., exMurata, M., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKosaka, T., exYamada, M., "MIG1 as a positive regulator for the histidine biosynthesis pathway and as a global regulator in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019
2019 exKhunnamwong, P., exSurussawadee, J., exRibeiro, J.R.A., exHagler, A.N., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Tremella saccharicola f.a., sp. nov., a novel tremellaceous yeast species isolated from tropical regions", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 2010-2016
2018 exPoontawee, R., exYongmanitchai, W., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid production from a mixture of sugarcane top hydrolysate and biodiesel-derived crude glycerol by the oleaginous red yeast, Rhodosporidiobolus fluvialis", Process Biochemistry, ปีที่ 66, มีนาคม 2018, หน้า 150-161
2018 exKhunnamwong, P, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Endophytic yeast diversity in leaf tissue of rice, corn and sugarcane cultivated in Thailand assessed by a culture-dependent approach", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 122, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 785-799
2018 exInto, P, exPontes, A, exJacques, N, exCasaregola, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSampaio, JP, "Papiliotrema plantarum sp nov., a novel tremellaceous sexual yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 1937-1941
2018 exKhunnamwong, P, exSurussawadee, J, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Papiliotrema phichitensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from sugarcane leaf in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 111, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 2455-2461
2018 exWu, CC, exTsai, YY, exOhashi, T, exMisaki, R, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exFujiyama, K, "Isolation of a thermotolerant Rhodosporidium toruloides DMKU3-TK16 mutant and its fatty acid profile at high temperature", FEMS MICROBIOLOGY LETTERS, ปีที่ 365, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2018
2018 exKaewkrajay, C, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Spencerozyma siamensis sp nov., a novel anamorphic basidiomycetous yeast species in Puccinomycotina isolated from coral in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 3611-3614
2018 exKim, J.-Y., exJang, J.H., exPark, J.-H., exJung, H.-Y., exPark, J.-S., exCho, S.-J., exLee, H.B., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSubramani, G., exSung, G.-H., exKim, M.K., "Cellulose degrading basidiomycetes yeast isolated from the gut of grasshopper in Korea", Korean Journal of Microbiology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 362-368
2017 exKhunnamwong, P, exRibeiro, JRA, exGarcia, KM, exHagler, AN, exTakashima, M, exOhkuma, M, exEndoh, R, exSugita, T, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Occultifur plantarum f.a., sp nov., a novel cystobasidiomycetous yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 67, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 2628-2633