การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืช เศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร