การติดตามการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนที่ปลูกฟื้นฟูภายหลังการทำนากุ้งด้วยการรับรู้ระยะไกลที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationships of Vegetation Indices and Biomass of Mangrove Forest Plantation in Thailand", International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 86-90
Publish Year National Conference 2
2017 exขวัญเนตร ทองศรี, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณมวลชีวภาพ และมูลค่าการกักเก็บคาร์บอน ของการฟื้นฟูป่าชายเลน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6, 19 - 20 มกราคม 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขวัญเนตร ทองศรี, inนายเดชา ดวงนามล, "สมการมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้วงศ์โกงกางบางชนิด บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย