การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มด้วยระบบบำบัดแบบไร้อากาศ