การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย

Publish Year National Journal 1
2016 exนายกันตพัฒน์ ภัทรเศรษฐวัฒน์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดละอองนํ้าแรงดันตํ่า", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 51-61
Publish Year National Conference 11
2017 exถนอมศักดิ์ เชาวน์เสริมสุข, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบดับเพลิงด้วยก๊าซเฉื่อยด้วย Microsoft Excel", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exนายกฤษฎา จันทร์เมือง, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถฟอร์คลิฟท์ บริษัท ทีพีเค ฟอร์คลิฟท์ จำกัด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (IE Network Conference 2016), 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exวัฒนา จันทะโคตร, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองเชิงตัวเลขเพื่อหาปริมาณและตำแหน่งการเติมอากาศสำหรับระบบระบายควันไฟในโถงสูง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการแพร่กระจายของควันไฟด้วยวิธีเชิงตัวเลข กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนายทวีศักดิ์ วิรุณพันธ์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพหนีไฟบนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนางสาวชลิตตาภรณ์ ต้นสาย, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการรั่วไหลของแอมโมเนียในห้องเย็นด้วยโปรแกรม ALOHA", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนายนรินทร์ บุญประเสริฐ, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเวลาอพยพในอาคารสูงระหว่างวิธี SFPE และ Steering ด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2016
2016 exกันตพัฒน์ ภัทรเศรษฐวัฒน์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดหมอกน้าแรงดันต่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2016
2016 exว่าที่ร้อยตรีปรัชญา บุญรักษา, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองเวลาตอบสนองของหัวกระจายน้าดับเพลิงด้วยโปรแกรม FDS", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2016
2016 exนายสมโชค สุยะสา, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของก๊าซปิโตรเลียมเหลวในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2015 exรักศักดิ์ ทิณเสวก, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม PATHFINDER: กรณีศึกษาอาคารคลังสินค้าอาหารสด", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินการแห่งชาติ ประจาปี 2558, 25 - 28 มีนาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย