การพัฒนาระบบการปลูกผักปลอดภัยโดยไม่ใช้ดิน

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธิ์, "ผลของน้ำสกัดจากเศษเหลือใช้ของต้นมะเขือเทศเป็นสารละลายธาตุหารสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 225-228
Publish Year National Conference 3
2015 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธิ์, exMr. Takahiro Oshio, "ผลของน้ำสกัดจากเศษเหลือใช้ของต้นมะเขือเทศเป็นสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ธีรศักดิ์ พงษาอนุทิน, exนายวัชระ ประชานิยม, exนางสาววิรรณยา คล้อยสาย, "ผลของการใช้ฉนวนและระดับของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบน้ำลึก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศักดิ์สิทธิ์ บุญดำ, "ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรทของผักกาดฮ่องเต้ที่ปลูกในระบบ Nutrient Film Technique (NFT)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย