Conference

Article
ผลของน้ำสกัดจากเศษเหลือใช้ของต้นมะเขือเทศเป็นสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-