Conference

Article
ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรทของผักกาดฮ่องเต้ที่ปลูกในระบบ Nutrient Film Technique (NFT)
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2014
Location
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-