การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2018 exหวานใจ หลำพรหม, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมน้ำที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ในช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2549-2558", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
Publish Year International Conference 3
2016 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภาวิน วิจิตรตระการ, exนายพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, exนางสาวศกลวรรณ โมคทิพย์, exนายจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, "Applicable Eco-Engineering Techniques through Watershed Management over Phetchaburi Rain Shadow Zone in Providing Sustainable Water Yield to Downstream Community in Thailand", The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2015 exMiss Piyanuch Jaikaew , inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr.Hirozumi Watanabe, "Investigation of Herbicide Usage and Consequent Contamination in Upland soil and Surface Water in Petchaburi Province of Thailand", The 4th Thai Student Academic Conference , 8 - 10 พฤษภาคม 2015, Uppsala ราชอาณาจักรสวีเดน
2015 exนรุต จรัลชวนะเพท, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPavin Wichittrakarn, exจีรศักดิ์ เพิ่มสิน, ex Suttida Hunthayung, ex Phadol Sahachareon, exChutipun Ittipisit, "Ecological Engineering Techniques through Watershed Management Process for Providing Sustainable Water Yield to Downstream Community in Rain Shadow Region of Western Thailand", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Serrvices, 2 พฤศจิกายน 2015 - 5 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2016 exสายสุจติร พูลสงวน, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, "คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย จากหน่อสับปะรดรุ่นหนึ่งและรุ่นสองของพื้นที่ลุ่มน้ำเขตเงาฝน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธรรมนาศ โพธิ์ศิริพงศ์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การสร้างขั้นบันไดในแปลงสับปะรดเพื่อลดปริมาณการสูญเสียดินจากการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559, 26 พฤษภาคม 2016, หาดใหญื สงขลา ประเทศไทย
2015 exชุติพันธุ์ อิทธิพิสิฐ, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินการสูญเสียดินโดยสมการสูญเสียดินสากล (USLE) ด้วยขนาดของตาราง กริดแตกต่างกนั ในพนืทีล่มุนําพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย