การสำรวจความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหารและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Improving the State of Conservation Agriculture Practice in the Southeast Asia", NAFRI/IRAS Conference 2014 “Adaptation to Climate Change in the Agriculture Sector” , 17 - 18 มิถุนายน 2014, นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยุทธนา แสงสุวรรณ, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, exรัชชานนท์ ผงทอง , "สถานภาพของแหล่งน้ำหนองหารหลวงจังหวัดสกลนครกับแนวทางการขุดลอกตะกอนดิน", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" , 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย