Conference

Article
สถานภาพของแหล่งน้ำหนองหารหลวงจังหวัดสกลนครกับแนวทางการขุดลอกตะกอนดิน
Conference
การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน"
Class
นานาชาติ
Date
28 พฤศจิกายน 2013
Location
สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://office.csc.ku.ac.th/academic/