เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2019 exKamolsukyeunyong, W., inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exChumwong, P., exKusumawati, L., exChaichoompu, E., exJamboonsri, W., exSaensuk, C., exPhoonsiri, K., exToojinda, T., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown planthopper resistance in a large, long-term fast neutron mutagenized rice population", Rice, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า No
Publish Year National Conference 5
2019 exKhampadid Keoonla, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, exWatchareewan Jamboonsri, "Validation of brown planthopper resistance in improved aromatic glutinous rice", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21, 20 - 22 มิถุนายน 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exปรากฏ ยวงคำ, exมีชัย เซี่ยงหลิว, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดกรองประชากรข้าวสายพันธุ์กลายขนาดใหญ่สาหรับความสามารถในการติดเมล็ดในสภาพเครียดจากความเค็มในระยะเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปรากฏ ยวงคำ, exมีชัย เซี่ยงหลิว, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะเครียดจากความเค็มต่อลักษณะบางประการในระยะเจริญพันธุ์ของพันธุ์เจ้าหอมนิล", ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชุติมา พูลทอง, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์, exโจนาลิซา เวี่ยงหลิว , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการขาดน้ำต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ พลังงานศักย์ของน้ำในใบ และการออกดอกของข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายในระยะสืบพันธุ์", ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2559, 1 - 3 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายสมศักดิ์ แซ่ซู้, exดร.นงนาถ พ่อค้า, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอนุชา พลับพลา, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง , exรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การหาหน้าที่ของยีนในจีโนมโดยใช้ฐานพันธุกรรมของพันธุ์กลายจากการอาบรังสี", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย