การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐชรัฐ แพกุล, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Effects of butterfly pea extract and flower petals on sensory, physical, chemical and microbiological characteristics of sugar-free ice cream.", Asian Journal of Food and Agro-Industry , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 57-67
Publish Year National Journal 2
2014 exนายณัฐชรัฐ แพกุล, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลการใช้สารทดแทนน้ำตาลซูคราโลสและมอลทิทอลต่อลักษณะทางประสาทสัมผัส กายภาพ และเคมีของไอศกรีมเชอร์เบท.", วารสารคหเศรษฐศาสตร์ , ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 21-30
2014 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐชรัฐ แพกุล, exอ ดร จิราภรณ์ ทองตัน, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "Total Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and Nutritional Valuesof Sugar-free and Reduced-fat Milk-based Ice Cream Enriched withSelected Herb Ingredients", KKU Res. J. , ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 515-526