การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโสฬส ธรรมรัตน์, exเมทินี ชูเรือง, exศลิตา พลไชย, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัดส่วนชีวมวลและธาตุอาหารพืชในผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม", ว.วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 Spc, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 533-536
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโสฬส ธรรมรัตน์, exภัชชา เทศใจธรรม, exบุษราภรณ์ พรมประดิษ, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, "ธาตุอาหารในดินและพืชของมะพร้าวน้ำหอมใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี", ว.วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 Spc, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 529-532
Publish Year National Conference 3
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเมทินี ชูเรือง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณมหธาตุในผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัชชา เทศใจธรรม, exบุษราภรณ์ พรมประดิษ, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, "ธาตุอาหารในดินและพืชของมะพร้าวน้ำหอมใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเมทินี ชูเรือง, exศลิตา พลไชย, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัดส่วนชีวมวลและธาตุอาหารพืชในผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย