เทคนิคการขยายพันธุ์เพื่อการผลิตฟักข้าวในเชิงพาณิชย์

Publish Year National Conference 3
2013 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, exพิทักพงศ์ ป้อมปรานี, "ผลของการบ่มผลร่วมกับการใช้กรรมวิธีการปรับสภาพเมล็ดเพื่อยกระดับการงอกของเมล็ดพันธุฟักข้าว", การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 20 - 24 พฤษภาคม 2013, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2012 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, "วัสดุปลูกที่เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตและการเกิดรากของต้นกล้าฟักข้าว", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, exพิทักพงศ์ ป้อมปรานี, inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, "ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี", การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 27 พฤษภาคม 2012, น่าน ประเทศไทย