Conference

Article
ผลของการบ่มผลร่วมกับการใช้กรรมวิธีการปรับสภาพเมล็ดเพื่อยกระดับการงอกของเมล็ดพันธุฟักข้าว
Conference
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
20 - 24 พฤษภาคม 2013
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

เทคนิคการขยายพันธุ์เพื่อการผลิตฟักข้าวในเชิงพาณิชย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง เทคนิคการการจัดการเมล็ดฟักข้าว,1 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012