Conference

การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ชาติ
20 - 24 พฤษภาคม 2013
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

เทคนิคการขยายพันธุ์เพื่อการผลิตฟักข้าวในเชิงพาณิชย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง เทคนิคการการจัดการเมล็ดฟักข้าว,1 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012