Conference

การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ชาติ
23 - 27 พฤษภาคม 2012
น่าน ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

เทคนิคการขยายพันธุ์เพื่อการผลิตฟักข้าวในเชิงพาณิชย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : เรื่อง เทคนิคการเพิ่มระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าว,1 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012