ซุปราโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนรูทีเนียมกับคิวเคอบิทยูริลเพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงสำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

Publish Year International Journal 1
2014 exนางสาวนฤมล บุญญวงศ์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exDr. Fei Li, exProf. Licheng Sun, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, Electrochemistry and Photo-induced Electron Transfer of Unsymmetrical Dinuclear Ruthenium Osmium 2,2’-Bipyridine Complexes", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, ปีที่ 287, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 40-48
Publish Year International Conference 1
2013 exน.ส.นฤมล บุญญวงศ์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Lichen Sun, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inนางพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, อาจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนรูทีเนียมและการศึกษาการถ่ายเทอิเลกตรอนโดยเหนี่ยวนำด้วยแสงในสารละลายที่ไม่มีน้ำ", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 , 23 มกราคม - 25 มีนาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย