การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้

Publish Year International Journal 1
2016 exDouangta Bouaphavong, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, "Teak Log Grading for Teak Plantation in Lao PDR", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 160-169
Publish Year National Journal 4
2016 ex พนุชศดี เย็นใจ, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, "การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว", วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 131-140
2015 exศิริลักษณ์ สุขเจริญ, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอุณหภูมิในการเผาถ่านต่อค่าความถ่วงจำเพาะในไม้ใบกว้าง 10 ชนิด", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 94-102
2013 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วรารัตน์ หาคำ, "กลองคาฮอง (CAJON) จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร", วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013, หน้า 183-185
2012 exศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, exวุฒิพล หัวเมืองแก้ว, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 46-54
Publish Year International Conference 1
2005 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "The Application of Recycle Material and Climatic Concern for Low- income Housing Project, Thailand", World Sustainable Building Conference 2005, Tokyo, Japan., 27 กันยายน 2005 - 29 กันยายน 2006, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2013 exSurapong Srichao, exDr.Koraklod Kumsook, exYossakrai Saithong, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "A Study and Delvelopment the Material from Lesser Reedmace Plant for Design to Decorative Items on Working Table", ASEAN Fine Arts Symposium, 27 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสุภัททา รุ่งโรจน์พานิช, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายวิภาคและกลสมบัติของไม้ป่าชายเลน 10 ชนิด", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3, 3 - 4 กันยายน 2013, นนทบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2012 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, exนายวรกิจ สุนทรบุระ, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, "กระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากเส้นใยไม้ยูคาลิปตัสที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว", นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ, 2012