Petty Patent

Article
กระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากเส้นใยไม้ยูคาลิปตัสที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว
Proprietor
นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ
License ID
7595
Class
ชาติ
Grant Date
8 พฤศจิกายน 2012
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01305421 ชื่อวิชา Forest Product Utilization,27 ต.ค. 2011 - 2 มี.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บจก.สยามฮันนี่คอมป์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยซีเมนต์,7 พ.ค. 2011 - 8 พ.ค. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามฮันนี่คอมป์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ซื้อลิขสิทธิ อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตแผ่นใยซีเมนส์จากไม้ยางพารา ,19 ม.ค. 2009 - 18 ก.พ. 2014