Journal

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์ (ISSN: 23510366)
11
2
131-140
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-