การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด

Publish Year International Journal 5
2013 exจิราพร ชุมชิต, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chitosan as a Thickener for Direct Printing of Natural Dye on Cotton Fabric", Advanced Material Research, ปีที่ 610, ฉบับที่ "-", ตุลาคม 2013, หน้า 3394-3397
2012 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pretreatment and Dyeing Processes on the Physical Properties of Poly(lactic acid)/Cotton Blended Fabric", Advanced Material research , ปีที่ 486, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 253-259
2012 inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Study on the dyeing properties of poly(lactic acid) and silk yarns with natural dyes", Advanced Material Research, ปีที่ 486, ฉบับที่ -, มีนาคม 2012, หน้า 384-387
2012 exวรบดี ศรีอ่ำอ่วม, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Dyeing and Spectroscopic Properties of Natural Dyes on Poly (Lactic Acid) and Poly (Ethylene Terephthalate)Fabrics", International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 155-158
2012 exนายอิสระ ณ พัทลุง, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนันทภรณ์ สูญสิ้นภัย, "Investigation of the Optimum Pretreatment Conditions for the Knitted Fabric Derived from PLA/Cotton Blend", International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 179-182
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Effect of pretreatment and dyeing processes on the physical properties of poly (lactic acid)/cotton blended fabric", 2012 International Conference on Nanotechnology Technology and Advanced Materials, ICNTAM 2012, 12 เมษายน 2012
2012 exIssara Na Phatthalung, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, exNantaporn Soonsinpai, "Investigation of the Optimum Pretreatment Conditions for the Knitted Fabric Derived from PLA/Cotton Blend", 2012 2nd Journal Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (JCBBB 2012 2nd), 29 - 30 มิถุนายน 2012, Jeju Island สาธารณรัฐเกาหลี