การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Polyethylene reinforced by cellulose fibers (coir and palm fibers) : effect of fiber surface preparation and fiber content.", J. Adhesion Sci. Technol. , ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 1290-1300
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber content", Journal of Adhesion Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 1290-1300
2011 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exWaraporn Apiwatanapiwat, exNanthaya Chumchuent, exWuttinunt Kongtud, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "The Potential of Coconut Husk Utilization for Bioethanol Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 159-164
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, exดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Mechanical and thermal properties of polyethylene composites reinforced with coir and palm fibers", Proceeding of the Sixth International Workshop on Green Composites (IWGC-6), 8 - 10 กันยายน 2010, Gyungbuk สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exนางสาวนันทิยา ชุ่มชื่น, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "การผลิตเอธานอลจากกาบมะพร้าวโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสและหมักแยกขั้นตอนและกระบวนการไฮโดรไลซิสและหมักรวมขั้นตอน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย