การใช้ประโยชน์จาก Water soluble polysaccharide จากข้าวในอาหารชนิดต่างๆ