การผลิตกาวจากหนังปลาของไทย

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exJirawat Satiankormsorakrai, exNuttawat Khamthong, "Optimum fish for fish glue processing for fish skin value added and the glue character", Journal of Agricultural Science and Technology B, ปีที่ 1, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 1211-1215
Publish Year International Conference 6
2021 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exJirawat Satiankomsorakrai, exNattikarn Tangruchapaiboon, exTanittha Chamchan, "Fish glue from fish skin and the paint art application for children poster watercolor", ACS Spring 2021, 5 - 16 เมษายน 2021, Washington, DC วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2014 exJirawat Satiankomsorakrai, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "Improvement processing line of fish glue stick from Milk fish, Chanos chanos skin", The 4th International Fisheries Symposium (IFS2014),30-31 October 2014, JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia., 30 - 31 ตุลาคม 2014, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 exJirawat Satainkomsorakrai, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "Influence of Some Factor On Adhesive and Peeling Character of Fish Glue Stick From Milkfish, Chanos chanos Skin", International Fisheries Symposium-IFS2012,6-8 December 2012, Can Tho city, Vietnam, 6 - 8 ธันวาคม 2012, Can Tho city สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2011 exJirawat Satiankomsorakrai, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "Influence of some factors on adhesive character of fish glue from milkfish, Chanos chanos skin", The 14th Asian Chemical Congress 2011 (14ACC-IYC 2011), 5-8 September 2011, Bangkok, Thailand, 5 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exJirawat Satiankomsorakrai, "Characteristic of Fish Glue From Milkfish, Chanos chanos Skin Under the Influence of pH and Sodium Chloride Factor", The 1st International Fisheries Symposium 2011 (IFS2011), 3 - 5 ตุลาคม 2011, มาเลเซีย
2010 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exJirawat Satiankomsorakrai, exNuttawat Khamthong, "Fish glue production from Thai fish skin", The 9th International Marine Biotechnology Conference (IMBC2010), Qingdao, China, 8-12 October 2010, 8 - 12 ตุลาคม 2010, Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 7
2015 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exJirawat Satiankomsorakrai), "Fish glue stick from fish skin: effect of fat content on efficiency of paper adhesive and peeling force of fish glue and fish glue stick from MILKFISH, Chanos chanos skin and its shelf life", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) [The 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT 41), 6 - 8 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2013 exจิราวัฒน์ เสถียรคมสรไกร, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะการติดผนึกและการต้านแรงลอกของกาวแท่งจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos)", การประชุมวิชาการประมงประจำปี 2556, 5-6 มิถุนายน 2556, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ, 5 - 6 มิถุนายน 2013, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exจิราวัฒน์ เสถียรคมสรไกร, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตกาวแท่งจากหนังปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos)", การประชุมวิชาการประมงประจำปี 2555, 6 - 7 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exJirawat Satiankomsorakrai, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะของกาวและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณสมบัติการติดผนึกของกาวจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos)", การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2554( The annual conference on Fisheries 2011, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 13-14 July 2011. Bangkok. Thailand), 13 - 14 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exJirawat Satiankomsorakrai, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจจัยที่มีผลต่อการติดผนึกของกาวจากปลาที่ผลิตจากการใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทิ้งจากหนังปลาของไทย", การประชุมเสนอผลงานวิจัยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exJirawat Satiankomsorakrai, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "Amino acid content and FTIR profile character of fish glue from Chanos chanos skin.", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37); The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, Thailand, 10-12 October 2011., 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exJirawat Satiankomsorakrai, exNuttawat Khamthong, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "ชนิดของปลาที่เหมาะสมในการผลิตกาวจากหนังปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณลักษณะของกาวที่ผลิตได้", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท 36); The 36th Congress on Science and Technology of Thailand(STT36),Bangkok, Thailand, 26-28 October 2010, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2022 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตกาวแท่งจากหนังของปลา", Kasetsart University, 2022