Conference

Article
ปัจจจัยที่มีผลต่อการติดผนึกของกาวจากปลาที่ผลิตจากการใช้ประโยชน์ของเศษเหลือทิ้งจากหนังปลาของไทย
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ตุลาคม 2011
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-