Conference

การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2554( The annual conference on Fisheries 2011, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 13-14 July 2011. Bangkok. Thailand) (ISBN: 0000000000000)
ชาติ
13 - 14 กรกฎาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การผลิตกาวจากหนังปลาของไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :เสนอองค์ความรู้ในกลุ่มนักวิชาการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,13 ก.ค. 2011 - 14 ก.ค. 2011