การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

Publish Year International Journal 2
2011 exดร. กัลยา อารีย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Crocodylus siamensis Serum and Macrophage Phagocytic Activity", Journal of the Medical Association of Thailand, ปีที่ 94, ฉบับที่ suppl 7, ธันวาคม 2011 - เมษายน 2012, หน้า s131-s138
2010 exผศ.ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exชิษณุชา สัตพนพันธ์, "ฤทธ์ิการต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือดจระเข้พันธ์ุไทย", J Med Assoc Thai, ปีที่ 93, ฉบับที่ Suppl 7, ธันวาคม 2010, หน้า S1-S7
Publish Year National Conference 2
2011 exเอกวิทย์ ตรีเนตร, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบโปรตีนของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "องค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2012 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2012