การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย

Publish Year International Conference 2
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exทิพวรรณ ปรักมะวงศ์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์, "Risk assessment of introduction of HPAI to commercial broiler farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Epidemiology of HPAI in Thailand", International symposium of "Frontier in Epidemiology and Risk Assessment for Food Safety", 19 พฤศจิกายน - 20 กันยายน 2007, โตเกียว ญี่ปุ่น