การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว

Publish Year International Conference 1
2019 exSomphinith Muangthong, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "Water Usage Management, Thailand", The 11st International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, Johor Bahru มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2013 inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีต่อการงอกของข้าวกล้องสำหรับการออกแบบเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกกึ่งอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 2 สิงหาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย