การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน

Publish Year International Journal 1
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนายกฤษณะ เต็มตระกูล, "Sunflower Meal Snack Production Using a Village Texturizer and its Shelf Life", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 900-908
Publish Year International Conference 1
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, exกฤษณะ เต็มตระกูล, "Use of Sunflower Meal in Dried Mixtures for Snack Production", The 14th World Congress of Food Science and Technology, 18 - 24 ตุลาคม 2008, เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การผลิตและคุณค่าทางอาหารของเนยจากเมล็ดทานตะวันผสมกับเมล็ดถั่วลิสง", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, exกฤษณะ เต็มตระกูล, "การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2548, 9 พฤศจิกายน 2006, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย