ผลของการเพิ่มความเป็นกรดต่อการเกาะกลุ่มและการเกิดเจลของโปรตีนเคซีนกับโปรตีนถั่วเหลือง