การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว

Publish Year International Journal 1
2006 exAnocha Suksomboon, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of Dry - and Wet - Milling Processes on Chemical, Physicochemical Properties and Starch Molecular Structures of Rice Starche", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 125-134
Publish Year National Journal 2
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "The Physicochemical Properties of Annealed Rice ( Oryzae sativa ) Flour", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Modification of Rice Flour by Heat Moisture Treatment to Improve Rice Noodle Texture", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0