การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว

Publish Year International Journal 1
2006 exAnocha Suksomboon, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of Dry - and Wet - Milling Processes on Chemical, Physicochemical Properties and Starch Molecular Structures of Rice Starche", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 125-134
Publish Year National Journal 2
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "The Physicochemical Properties of Annealed Rice ( Oryzae sativa ) Flour", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Modification of Rice Flour by Heat Moisture Treatment to Improve Rice Noodle Texture", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
Publish Year National Conference 2
2007 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "สมบัติของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว แช่เยือกแข็ง: เส้นหมี่ราดหน้า", งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Effects of milling methods on rice flour.", 32th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2006, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย