Conference

การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,11 ส.ค. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004574 ชื่อวิชา Insect Pathology,30 ก.ค. 2010 - 10 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034441 ชื่อวิชา Laboratory in Animal Cell Culture,23 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406672 ชื่อวิชา Advanced Cell Culture,6 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034341 ชื่อวิชา Biotechnology in Cell & Tissue Culture,15 ส.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2012