การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "A New Continuous Cell Line of Spodoptera exigua and Its Susceptibility to Autographa californica Multicapsid Nucleopolyhedrovirus", Journal of Advanced Agricultural Technologies , ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 231-238
Publish Year International Conference 4
2018 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Establishment of New Cell Lines from Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The 2018 4th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2018) , 29 มีนาคม 2018, โอกินาวา ญี่ปุ่น
2017 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Replication and Occlusion Body Formation of Spodoptera exigua Multicapsid Nucleopolyhedrovirus in a Homologous Cell Line", The 2017 5th International Conference on Agriculture and Biotechnology (ICABT 2017) , 28 ธันวาคม 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2016 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "A new continuous cell line of Spodoptera exigua and its susceptibility to Autographa californica multicapsid nucleopolyhedrovirus", The 2016 2nd International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2016) , 8 เมษายน 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Scanning Electron Microscopy of Cultured Spodoptera exigua Cells Infected with Autographa californica Multicapsid Nucleopolyhedrovirus", The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST30), 23 - 24 มกราคม 2013, จันทบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exจรูญ บุญวงษ์ , inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "New cell lines of the beet armyworm, Spodoptera exigua, for biotechnological researches", the 2nd KU-KPS Conference, 7 - 8 ธันวาคม 2005