Conference

Article
ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการและผลผลิตกะหล่ำปลีหัวใจในระบบเกษตรที่สูง
Conference
ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาศครบรอบ40ปี มูลนิธิโครงการหลวง
Class
ชาติ
Date
7 - 9 มกราคม 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-