Conference

เมแทบอลิซึมของฟีนอลิกและการสังเคราะห์ลิกนินของเปลือกมังคุดหลังตกกระทบ
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 2
ชาติ
22 - 23 สิงหาคม 2002
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-