Conference

Article
แนวทางการใช้สาหร่ายไส้ไก่จากฟาร์มเลี้ยงกุ้งสำหรับเป็นอาหาร
Conference
Asian Pacific Aquaculture 2009
Class
นานาชาติ
Date
3 - 6 พฤศจิกายน 2009
Location
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายไส้ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงร่วมกับกุ้งกุลาดำ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอดทางด้านขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับกุ้งกุลาดำ แจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกร,1 ก.ค. 2008 - 1 ก.ค. 2008