Conference

สถานภาพและทัศนคติสำหรับการผลิตและคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมของเกษตรกรในประเทศไทย (พ.ศ. 2551)
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

สถานภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในประชากรโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์ และศูนย์รวบรวมนมดิบเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสริมความรู้ในการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม,1 เม.ย. 2009 - 11 ก.ย. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปพิจารณาปรับแผนการส่งเสริมการคัดเลือกเพื่อการปรับปรุงพันธุ์โคนมในระดับฟาร์มของเกษตรกร,6 เม.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010