สถานภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในประชากรโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2011 exSarakul, M., inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, M.A., inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Factors influencing genetic change for milk yield within farms in Central Thailand", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 1031-1040
Publish Year International Conference 2
2010 exมัทนียา สารกุล, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "Factors Associated with Dairy Cattle Genetic Improvement for Milk Production at Farm Level in Central Thailand", The 14th AAAP Animal Science Congress, 23 - 27 สิงหาคม 2010, Pingtung ไต้หวัน
2010 inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, "Challenges and Opportunities for Improvement in Dairy Production and Genetic Progress in Thailand", The 14th AAAP Animal Science Congress, 23 - 27 สิงหาคม 2010, Pingtung ไต้หวัน
Publish Year National Conference 2
2010 exมัทนียา สารกุล, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exธรรมนูญ ทองประไพ, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมสำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมระดับฟาร์มในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exMattaneeya Sarakul, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exTumanoon Tongprapi, "สถานภาพและทัศนคติสำหรับการผลิตและคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมของเกษตรกรในประเทศไทย (พ.ศ. 2551)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009