Conference

การโคลนและวิเคราะห์โครงสร้างของยีน CHS-like ในขมิ้นชัน
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
ชาติ
23 - 25 พฤษภาคม 2008
สงขลา ประเทศไทย
-
-