Conference

Article
การโคลนและวิเคราะห์โครงสร้างของยีน CHS-like ในขมิ้นชัน
Conference
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
Class
ชาติ
Date
23 - 25 พฤษภาคม 2008
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-