การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน

Publish Year International Journal 1
2013 inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Molecular Cloning and Characterization of CHS Gene Family in Turmeric (Curcuma longa Linn.)", Journal of plant biochemistry and biotechnology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า ---
Publish Year National Conference 1
2008 exศิรินรัตน์ วรรณภินพงศ์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและวิเคราะห์โครงสร้างของยีน CHS-like ในขมิ้นชัน", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง", 23 - 25 พฤษภาคม 2008, สงขลา ประเทศไทย