Conference

Article
การจำลองแบบโมเลกุลและการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณของสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ที่ออกฤทธิ์สูงในกลุ่มของสารอนุพันธ์อีฟาวิเร็นซ์
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท. 33: 2550)
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2007
Location
ปัตตานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-