Conference

ความก้าวหน้าของการพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย
ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2
ชาติ
5 ตุลาคม 2007
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงสูตรเพื่อลดปริมารนำตาล และไขมันในผลิตภัณฑ์ขนมผิงเกษตร (คุกกี้ หนูช้อย) แหล่งทุน :ภายใตโครงการหลัก เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด้กเชิงอุตสาหกรรม สนับสนุนโดย สสส.,1 ม.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิทยุ มก. การใช้ประโยชน์ :ขนมเด็กเพื่อสุขภาพ,18 ม.ค. 2008 - 18 ม.ค. 2008