Conference

Article
Rheological studies on tapioca starch and k-carrageenan mixtures
Conference
การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กันยายน 2008
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-