การศึกษาผลของคาร์ราจีแนน เกลือ และซูโครสต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง

Publish Year National Conference 2
2012 exนางสาวสลิลดา เศรษฐา, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแคปปาคาร์ราจีแนนและซูโครสต่อสมบัติด้านเนื้อสัมผัสและความคงทนต่อการแช่แข็งและการละลายของเจลแป้งมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rheological studies on tapioca starch and k-carrageenan mixtures", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย, 5 - 7 กันยายน 2008, ชลบุรี ประเทศไทย