Conference

การเปรียบเทียบชุดตรวจหมู่เลือดแมวระหว่างแผ่นตรวจ KU และแผ่นตรวจปกติสำหรับการตรวจกลุ่มเลือดแมว
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33
ชาติ
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-