การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChantornvong, W, "Comparison of Carprofen, Vedaprofen and Tepoxalin for Postoperative Analgesia and Serum PGE(2) Level in Dogs after Ovariohysterectomy", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 159-164
2009 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exVictor A. Miriel, exRichard J. Rivers, "Multiple receptor subtypes and multiple mechanisms of dilation are involved in vascular network dilation caused by adenosine.", Microvascular Research, ปีที่ 77, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - พฤษภาคม 2009, หน้า 356-363
Publish Year National Journal 3
2009 inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังของโรคเนื้องอกปอดชนิดปฐมภูมิในสุนัข", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 72-83
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exสุธิดา ทองมี, exเบญจมาภรณ์ โชติรัตนะศิริ, exหทัยวรรณ โชคชูวัฒนาเลิศ, exปวีณุช ภูพวก, inนางจันทนา นันทวาทการ, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดแมวในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 23-31
2008 exพีรดา มณีประเสริฐ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยเครื่องมือวัดแรงดันโลหิตทางอ้อม 2 วิธี", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 190-199
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Abdominal Obesity is an Independent Risk Factor in Dogs with Heart Failure", The 32nd Annual WSAVA Congress, 19 สิงหาคม - 23 กันยายน 2007, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 17
2009 exปิยาภรณ์ วัฒนาพันธุ์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในแมว", VPAT Regional Veterinary Congress 2009., 26 - 29 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exพิชัย ถนอมสุข, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "แบบจำลองกระดูกโอลีครานอนเพื่อทดสอบความแข็งแรงของลวด", VPAT Regional Veterinary Congress 2009, 26 - 29 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inนางณัฏฐิกา โกฎแสง, exNutawan Niyatiwatchanchai, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exสุธิดา ทองมี, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การกระจายตัวของหมู่เลือดแมวในกรุงเทพมหานคร ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exพีรดา มณีประเสริฐ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ค่าความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์โดยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบใช้เครื่องตรวจจับการไหลของเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exมณฑิรา โชติกพนิช, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การวัดค่าดัชนีความหลวมข้อสะโพกของสุนัขโดยใช้วิธีถ่างข้อสะโพก 2 รูปแบบ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exกุลกานต์ ชนะศักดิ์, exทักษอร ดวงอุไร, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสัดส่วนออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าจากการให้ออกซิเจน 5 รูปแบบ. ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Intestinal Anastomosis", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 27 - 30 เมษายน 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exปนัดดา อมรรุ่งโรจน์, exวาลินี งามสง่า, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในสุนัข", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย , "การเปรียบเทียบปัญหาข้อสะโพกหลวมในสุนัขด้วยการคลำและการถ่ายภาพรังสี 2 ท่า", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exนริสา จิรเดชตระกูล, exเนตรชนก สมบูรณ์, exเบญจมาภรณ์ โชติรัตนะศิริ, exสุธิดา ทองมี, exหทัยวรรณ โชคชูวัฒนาเลิศ, "การเปรียบเทียบชุดตรวจหมู่เลือดแมวระหว่างแผ่นตรวจ KU และแผ่นตรวจปกติสำหรับการตรวจกลุ่มเลือดแมว", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลของคาร์โปร เฟนก่อนและหลังผ่าตัดในการลดปวดสุนัขหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exณัฐวรรณ นิยวัฒน์ชาญชัย, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวิจิตร สุทธิประภา, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "ทันตกรรมรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่องปากอักเสบในแมวติดเชื้อ FeLV และ FIV", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exชญานุตม์ สิงห์เสน่ห์, exนวพร สงค์รอด, "การแก้ไขฟันหน้าหักในสุนัขด้วยเดือยฟันและวัสดุเรซิน", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 12, 23 - 25 พฤษภาคม 2006
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังปัญหากระดูกสะบ้าเคลื่อนในสุนัข", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย