Conference

การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร ระดับชาติ ครั้งที่ 10 “บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
ชาติ
25 พฤศจิกายน 2023
จัดแบบออนไลน์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-